Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2021. gadā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS ietvaros, dažādus atbalsta pasākumus saņēmuši Vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 1. līdz 12. klasei.

Daugavpils Centra vidusskolā jau ceturto mācību gadu tiek īstenots projekts „ PuMPuRS”, ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.  2021./2022. m. g. projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts  Daugavpils Centra vidusskolas 2., 5., 7., 8., un 9. klašu izglītojamiem. 2021./2022. m. g. I semestrī projektā veiksmīgi iesaistījās un konsultācijas saņēma 12 Daugavpils Centra vidusskolas izglītojamie, II semestrī atbalstu saņem 14 izglītojamie. Katram projektā iesaistītam izglītojamam tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski, izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Projektā iesaistītie izglītojamie saņem individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas ( bioloģijā, matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, fizikā), kā arī psihologa konsultācijas, kas sekmē pozitīvu mācību motivāciju.

Sagatavoja: Daugavpils Centra vidusskolas direktore izgl. jomā: Tatjana Grodska