Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

ESF IKVD

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

No 2021./2022. mācību gada projekta PuMPuRS atbalsts būs pieejams arī 1.–4. klases skolēniem

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim. To paredz 2021. gada 8. aprīlī pieņemtie grozījumi* Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu”, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumu”.

 

Individuālās konsultācijas klātienē

Skolēniem ir iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu klātienē arī projekta PumPuRS ietvaros. Īpaši svarīgi šobrīd ir uzrunāt tos skolēnus, kuriem ir nepieciešams psihoemocionāls atbalsts un sniegt viņiem palīdzību, lai mazinātu gan priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus, gan mazinātu attālināto mācību negatīvo ietekmi uz skolēnu mentālo veselību, grūtībām mācīties, šobrīd esošo nomāktību un depresiju,  vientulības un pamestības sajūtu, bezmiegu, trauksmi un panikas lēkmes.

Direktora vietniece: T. Grodska

2020./2021. mācību gads.

2020./2021. mācību gadā Centra vidusskola turpina piedalīties projektā “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001.). Atbalstu konsultāciju veidā saņēma pieci skolas izglītojamie. Konsultatīvo atbalstu sniedza septiņi pedagogi (latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā, krievu valodā). Uzlabojusies izglītojamo mācību motivācija, sekmēta lasītprasme, rakstītprasme. Izglītojamie 1. semestri pabeidza ar sekmīgiem vērtējumiem.

Attālinātā mācību procesā projekta dalībnieki cenšas veikt uzdotos uzdevumus, bet mācību grūtības ir saglabājušās, nepieciešams regulārs pedagoga atbalsts, uzraudzība.

Atsauksme par projektu gan no izglītojamiem, gan no vecākiem pēc 1. semestra ir labas.

Materiālu sagatavoja direktora vietniece Tatjana Grodska

 

 

PuMPuRS paveiktais 2020. gadā

PuMpuRS sveic svetkos

 

 

Pārskats par darbu Eiropas Sociālā fonda projektā ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’ – PuMPuRS

2019./2020. mācību gadā iesaistījos Eiropas sociālā fonda projektā PuMPuRS, vadīju nodarbības latviešu valodā 5.klases skolniecei, kuras sekmes latviešu valodā un literatūrā kopumā bija pietiekamas, taču ar būtiskiem trūkumiem. Pozitīvi vērtēju to, ka projekta PuMPuRS realizācijas gaitā izglītojamā kļuva atvērtāka, drošāka, labrāt stāstīja par savu pieredzi, pauda emocijas un izteica viedokli, kad tika runāts par viņai zināmiem notikumiem, tradīcijām vai parādībām ikdienā un svētkos. Varēja redzēt, ka viņai patīk dalīties iespaidos par to, kas bijis interesants, skaists un viņai noderīgs. Gramatikas apguvē centos piedāvāt uzdevumus, kas atbilst ne tikai viņas zināšanu līmenim, bet arī sociālajai pieredzei, lai izglītojamā justos emocionāli drošāka un kompetentāka. Nodarbības skolniece apmeklēja labprāt, tikai pirms tam bija nepieciešams atgādinājums.

Problēmas radīja tas, ka izglītojamā nav saskārusies vai zina ļoti maz par daudzām mūsdienu bērniem aktuālām tēmām, piemēram, atpūta pie jūras, atrakciju parkā, brīvā laika pavadīšana kopā ar ģimeni dažādos gadalaikos, svētku svinēšana, kafejnīcas apmeklējums utt. Reizēm bija problemātiski runāt par tādām tēmām, kas iekļautas mācību programmā un būs nākamā mācību gada valsts pārbaudes darbā, bet izglītojamā ar to maz saskārusies dzīvē vai vispār nezina parādības, priekšmetus, objektus pat savā dzimtajā valodā. Šajā gadā mācību programmā bija ļoti daudz tēmu par Latvijas dabu, pilsētām, kultūras tradījām. Bieži traucēja tas, ka izglītojamā ļoti maz zina par Latviju un faktiski bija jāmāca ne tikai leksika un gramatika, bet arī jāsniedz vispārīgas zināšanas.

Kopumā mācību process noritēja veiksmīgi, izglītojamā arī mācību stundās kopā ar klasi kļuva motivētāka, uzmanīgāka un centās izpildīt dotos uzdevumus.

Informāciju sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Aizpuriete.

Atbalstoša mācību vide - resurss izglītībā.

Mūsdienu pasaulē lielāka nozīme ir prasmēm un spējai izmantot zināšanas reālās situācijā, nevis tikai noteiktam zināšanu kopumam. Lai mazinātu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riskus, ir svarīgi pievērst uzmanību katram skolēnam, kam rodas grūtības mācībās. Projekts PuMPuRS sniedz atbalstu pedagogiem un palīdz tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem.

2019./2020.m.g. februārī un martā notika kursi, kurus varēja apmeklēt pedagogi un citi skolas darbinieki, kas ir iesaistīti PuMPuRS projektā. Lekcijas mijās ar praktiskam nodarbībām un diskusijām, kuru centrā bija tēmas «Atbalstoša mācību vide- resurss izglītībā», «Individuāla un grupu konsultēšana kā profesionālās darbības veids izglītībā». Atbalstoša mācību vide ir mērķtiecīgi organizēts fizisko, sociālo un informatīvo apstākļu kopums. Tas ir mediju, materiālu un instrukciju kopums. Tomēr atbalstoša vide nav iedomājama bez ētisko aspektu ievērošanas. Pedagoga ētiskā uzvedība ietver tādus svarīgus ētikas principus kā profesionalitāte un koleģialitāte, brīvība un atbildība, taisnīgums un patiesums, cieņa un pašcieņa, smalkjūtība. Pedagoga misija ir radīt apstākļus, kuros izglītojamo mācību pārtraukšanas riski tiek samazināti, izglītojamie apgūst un pārmanto kultūrvērtības, veido savas personības īpašības, sistematizē zināšanas , pilnveido dzīves darbības. Īpaša uzmanība apmācības kursos bija pievērsta ģimenei kā izglītojamā mācīšanās sasniegumu un emocionālās labizjūtas veicinātājai. Kursu dalībnieki , strādājot grupās, meklēja atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem, vērtēja un analizēja mācību situācijas, analizēja iespējamos mācību pārtraukšanas riskus, meklēja iespējamo risinājumu, vērtēja mācību vides resursus, iejutās mācību procesa dalībnieku lomās, meklējot praktiskus soļus problēmsituāciju risināšanai. Nodarbību pievienotā vērtība bija saistīta ar kursu dalībnieku pedagoģiskās pieredzes stāstiem un piemēriem.

Nodarbību cikls «Individuāla un grupu konsultēšana kā profesionālās darbības veids izglītībā» palīdzēja apzināties pedagoģiskās konsultēšanas uzdevumus un mērķus. Pedagoģiskā konsultēšana - specifiski orientētas sarunas algoritms, ko mācījās apgūt PuMPuRS kursu dalībnieki. Konsultēšanas laikā no psiholoģijas viedokļa svarīgi ievērot visus faktorus - verbālos un neverbālos, gūt izglītojamā uzticību , radīt labvēlīgu emocionālo kontaktu , ievērot tādus pedagoģiskās konsultēšanas pamatprincipus kā labvēlība un cieņa, konfidencialitāte un godīgums, uzmanība un pacietība.  

Divu dienu apmācības kursi projekta ietvaros bija nenovērtējams atbalsts visiem pedagogiem, skolas darbiniekiem darbā strauji mainīgajos dzīves apstākļos.

Kursu dalībniece skolotāja J. Bendorjusa