Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskola

Kursu komplekti (izvēļu grozi)  10.klasēm 2024./2025. mācību gadam.

Vidusskolā mācību satura apguve notiek 3 līmeņos:

  • vispārīgajā līmenī – šajā līmenī skolēns risina problēmas pazīstamās situācijās, nostiprina pamatizglītībā apgūto mācību saturu, veido domāšanas paradumus. Mācību saturs šajā līmenī ir katras mācību jomas obligāti apgūstamā satura daļa;
  • optimālajā līmenī – šajā līmenī skolēns nostiprina prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificē un risina problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, demonstrē kompleksas prasmes, iegūst produkta radīšanas pieredzi. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai;
  • augstākajā līmenī – šajā līmenī skolēns apzināti plāno un pārrauga savu izziņas darbību, patstāvīgi risina problēmas nepazīstamās, sarežģītās situācijās, saskata starpdisciplināras likumsakarības, mācās patstāvīgi plānot, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt produkta radīšanas procesu. Mācību saturs šajā apguves līmenī ir padziļināts un paplašināts, un svarīgs skolēna iecerēto studiju profila specializācijas virzienam.

Katrā mācību jomā ir pamatkursi, padziļinātie un specializētie kursi ar noteiktiem satura apguves nosacījumiem skolēnam. Vidusskolas posmā skolēni mācību saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā: pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas, padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, bet specializētais kurss sniedz specifiskas zināšanas, izpratni un prasmes. Skolēni pamatkursus mācās galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus –12. klasē, atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam.

Daugavpils Centra vidusskola piedāvā 3 izvēļu grozus jeb kursu komplektus:

1) Inženierzinātnes, uzņēmējdarbība

2) Matemātika un IKT

3) Sociālā un pilsoniskā joma

 

 

Kursu komplektus (izvēļu grozus) skatīt šeit

 

laiks icoKlātienes iesniegumu reģistrācijas rinda