Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Š.g. 29.aprīlī  skolas galvenajā ēkā  Kandavas ielā 17 notika 3. sadarbības seminārs pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem «Vēroto mācību stundu, nodarbību analīze un pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanas darba plāna izvērtējums. Turpmāko vajadzību noteikšana».  

Gatavojot bērnus skolai, ir ļoti svarīgi nodrošināt dialogu starp pirmsskolu un sākumskolu, lai veicinātu efektīvāku sadarbību pēctecības nodrošināšanā un pakāpenisku un vieglāku pārejas posmu bērniem no viena izglītības līmeņa nākamajā. Aizvadītais mācību gads prasīja daudz spēka, un visiem kopā mums nācās apgūt jaunas prasmes, iesaistīties vairākās aktivitātēs, sadarboties semināros, vērot un kopā apspriest  mācību stundas un nodarbības, sekot audzēkņu izaugsmes dinamikai, kopā ar audzēkņiem pētīt, radīt, iestudēt, darboties STEM laboratorijās. Mācību gads bija pasākumiem bagāts un daudzveidīgs. Darbs pedagogiem prasīja daudz enerģijas, spēka un izturības.  Paldies par katra  pedagoga, metodiķa darbu un ieguldījumu. Seminārā pulcējās  pirmsskolas un sākumskolas metodiķi, pedagogi, lai izvērtētu aizvadītā mācību gada rezultātus, analizētu paveikto darbu, atzīmētu pozitīvās prakses piemērus, kritiski pārskatītu paveikto un noteiktu turpmākās vajadzības. 

Semināra laikā  tika atzīmēta īpaša kopības sajūta pedagogu vidū, ieinteresētība par pēctecības jautājumiem un vēlme meklēt jaunus risinājumus darbā ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem. Šāda savstarpēja pedagogu profesionālā diskusija ir svarīga, lai sekmētu sadarbību visos izglītības procesa posmos. Lai izdodas šajā un turpmākajos gados veidot pieejamu, iekļaujošu, radošu un attīstošu izglītības procesu un vidi!