Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šī gada 25. oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika jau 4. kārtējais pēctecības seminārs sākumskolas un pirmsskolas pedagogiem. Šoreiz semināra tēma  bija «Lasītprasmes apguve un lasītprasmes veicināšana sākumskolas 1. klasē ceļā uz Vienotu skolu». Semināra mērķis – kopīgi diskutēt  un dalīties  pozitīvajā  pieredzē par  lasītprasmes  attīstīšanu  un daudzveidīgajām  pieejām  tās  pilnveidē, gatavojot skolēnus pārējai no pirmsskolas posma uz sākumskolu. Sākumskolas skolotājas pievērsa uzmanību tam, ka lasītprasme nav tikai spēja izlasīt vārdus pareizā secībā, bet arī runāt par izlasīto tekstu, apkopot informāciju,  veikt secinājumus. Lasīšanas process  veicina arī uzmanības koncentrēšanu, domas, iztēles aktivizēšanu, kas nozīmē personības attīstību kopumā. Lasītprasme ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā attīstās līdz 4. klasei. Skolā ir  jālasa daudz un jau uzreiz, sākot ar pirmo klasei. Tāda ābeces apgūšanas perioda, kāds agrāk bija skolā, vairs nav. Pedagogi stāstīja par tām metodēm un paņēmieniem, kuri palīdz skolēniem no neviendabīgas lingvistiskās vides apgūt mācību materiālu latviešu valodā gan valodas stundās, gan citos mācību priekšmetos. Iespēja praktiskā ceļā iepazīties ar kolēģu lasītprasmju veicināšanas paņēmieniem DCV skolotājiem būs, savstarpēji apmeklējot un vērojot mācību stundas visa mācību gada laikā.  Semināra gaitā tika atzīmēts, ka lasītprasmes apguve sākas mājās, ģimenē, tādēļ jāsniedz konsultācijas un apmācība vecākiem, jāuzsver, cik svarīgi ir lasīt bērniem priekšā. Īpaša uzmanība tika pievērsta mūsdienu bērnu logopēdiskajām problēmām, kuru risinājums cieši saistīts ar mācību materiāla apguves kvalitāti un prasa aktīvu vecāku līdzdalību. Lasīšana – veiksmīgākais risinājums runas attīstīšanas jautājumos. Pats galvenais ir skolēnos modināt interesi un aizrautību, tad sekos arī sasniegumi. Notikušais pēctecības seminārs ļāva pedagogiem labāk iepazīties ar kolēģu darba pieredzi un rīkoties saskaņoti, ievērojot pēctecības principu ceļā uz Vienotu skolu.

Materiālu sagatavoja J.Bendorjusa