Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2024. gada 1. un 2. februārī Erasmus+ programmas līdzfinansētā projekta "Vienoti par vienlīdzību" (projekta nr. 2023-1-LV01-KA220-SCH-000150667) ietvaros Daugavpils Centra vidusskolā (koordinators) notika projekta atklāšanas sanāksme.

Erasmus+ programmas projekta "Vienoti par vienlīdzību" atklāšanas sanāksmē piedalījās projekta dalībnieki no Latvijas, Turcijas, Polijas, Lietuvas, Portugāles un Norvēģijas. Projekta galvenais mērķis ir veicināt līdztiesību un iekļautību starp iesaistītajām valstīm, izmantojot kopīgus centienus izglītībā, interešu aizstāvībā un sabiedrības iesaistē.

Tikšanās laikā pārstāvji no katras iesaistītās valsts pulcējās kopā, lai izveidotu stabilu pamatu projekta īstenošanai. Galvenās diskusijas notika ap projekta darbības jomas noteikšanu, lomu un pienākumu izklāstu, kā arī skaidru atskaites punktu un rezultātu noteikšanu. Dalībnieki iesaistījās auglīgā apmaiņā, dalījās atziņās, pieredzē un paraugpraksē, lai veicinātu projekta izstrādi un izpildi.

Atklāšanas sanāksme kalpoja par platformu, lai veidotu saikni un veicinātu vienotības sajūtu starp dažādo ieinteresēto personu grupu. Ar atklātu dialogu un savstarpēju cieņu dalībnieki lika pamatus efektīvai starpkultūru sadarbībai, uzsverot kultūras jūtīguma un izpratnes nozīmi vienlīdzības un iekļaušanas veicināšanā.

Turklāt tikšanās sniedza iespēju pārrunāt iespējamos izaicinājumus un noteikt stratēģijas to pārvarēšanai, nodrošinot raitu projektu īstenošanu. Dalībnieki pauda entuziasmu un apņemšanos strādāt kopā, lai sasniegtu kopīgu mērķi veicināt vienlīdzību un radīt pozitīvas sociālās pārmaiņas savās attiecīgajās kopienās.

Noslēgumā jāsaka, ka Erasmus+ projekta “Vienoti par vienlīdzību” atklāšanas sanāksme iezīmēja aizraujoša ceļojuma sākumu ceļā uz vienlīdzības un iekļaušanas veicināšanu pāri robežām. Ar sadarbību, centību un savstarpēju atbalstu dalībnieki ir gatavi sniegt nozīmīgu ieguldījumu, veidojot taisnīgāku un iekļaujošāku sabiedrību visiem.