Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskolas

Kursu komplekti (izvēļu grozi)  10.klasēm 2022./2023. mācību gadam.

Kompetenču pieejas īstenošana mācību saturā ar 2020./2021.m.g. 1. septembri sāka veidot nozīmīgas pārmaiņas vidējās izglītības posmā. Īpaši aktuālas šīs pārmaiņas ir tiem skolēniem, kuri uzsāks mācības 10. klasē.

Mācību satura apguve notiek 3 līmeņos:

  • vispārīgajā līmenī – šajā līmenī skolēns risina problēmas pazīstamās situācijās, nostiprina pamatizglītībā apgūto mācību saturu, veido domāšanas paradumus. Mācību saturs šajā līmenī ir katras mācību jomas obligāti apgūstamā satura daļa;
  • optimālajā līmenī – šajā līmenī skolēns nostiprina prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificē un risina problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, demonstrē kompleksas prasmes, iegūst produkta radīšanas pieredzi. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai;
  • augstākajā līmenī – šajā līmenī skolēns apzināti plāno un pārrauga savu izziņas darbību, patstāvīgi risina problēmas nepazīstamās, sarežģītās situācijās, saskata starpdisciplināras likumsakarības, mācās patstāvīgi plānot, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt produkta radīšanas procesu. Mācību saturs šajā apguves līmenī ir padziļināts un paplašināts, un svarīgs skolēna iecerēto studiju profila specializācijas virzienam.

Katrā mācību jomā ir pamatkursi, padziļinātie un specializētie kursi ar noteiktiem satura apguves nosacījumiem skolēnam. Vidusskolas posmā skolēni mācību saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā: pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas, padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, bet specializētais kurss sniedz specifiskas zināšanas, izpratni un prasmes. Skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus –12. klasē, atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam.

Vidusskolas posmā skolēnam jāapgūst trīs padziļinātos kursus un saistībā ar vienu no tiem jāveic patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu. Valsts pārbaudes darbus (eksāmenus) paredzēts kārtot latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī), svešvalodā (angļu vai vācu) vismaz optimālajā līmenī, matemātikā (vismaz optimālajā līmenī) un divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī), kurus skolēns pats ir izvēlējies.

Daugavpils Centra vidusskola 2022./2023. m.g. piedāvā 3 izvēļu grozus jeb kursu komplektus:

1) Inženierzinātnes, uzņēmējdarbība;

2) Matemātika un IKT.

3) Sociālā un pilsoniskā joma

 

Kursu komplektus (izvēļu grozus) skatīt šeit