Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskolas

Kursu komplekti (izvēļu grozi) 10.klasēm 2020./2021. mācību gadam.

 

         Kompetenču pieejas īstenošana mācību saturā ar 2020./2021.m.g. 1. septembri veidos nozīmīgas pārmaiņas vidējās izglītības posmā. Īpaši aktuālas šīs pārmaiņas būs tiem skolēniem, kuri nākamajā gadā uzsāks mācības 10.klasē.

Mācību satura apguve notiks 3 līmeņos:

  • vispārīgajā līmenī – šajā līmenī skolēns risina problēmas pazīstamās situācijās, nostiprina pamatizglītībā apgūto mācību saturu, veido domāšanas paradumus. Mācību saturs šajā līmenī ir katras mācību jomas obligāti apgūstamā satura daļa;
  • optimālajā līmenī – šajā līmenī skolēns nostiprina prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificē un risina problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, demonstrē kompleksas prasmes, iegūst produkta radīšanas pieredzi. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai;
  • augstākajā līmenī – šajā līmenī skolēns apzināti plāno un pārrauga savu izziņas darbību, patstāvīgi risina problēmas nepazīstamās, sarežģītās situācijās, saskata starpdisciplināras likumsakarības, mācās patstāvīgi plānot, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt produkta radīšanas procesu. Mācību saturs šajā apguves līmenī ir padziļināts un paplašināts, un svarīgs skolēna iecerēto studiju profila specializācijas virzienam.

         Katrā mācību jomā ir pamatkursi, padziļinātie un specializētie kursi ar noteiktiem satura apguves nosacījumiem skolēnam. Vidusskolas posmā skolēni mācību saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā: pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas, padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, bet specializētais kurss sniedz specifiskas zināšanas, izpratni un prasmes. Plānots, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē, atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam. Skola kursu var īstenot īsākā vai garākā laika posmā, piedāvājot kursu apgūt, piemēram, viena gada laikā ar vidēji sešām mācību  stundām nedēļā, vai divu gadu laikā ar vidēji trīs mācību stundām nedēļā. Izglītības iestāde varēs mainīt mācību stundu skaitu kursā, bet nesamazinot kopējo kursa stundu skaitu vairāk par 15 %.

         Vidusskolas posmā skolēnam jāapgūst trīs padziļinātos kursus un saistībā ar vienu no tiem jāveic patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu. Valsts pārbaudes darbus (eksāmenus) paredzēts kārtot latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī), svešvalodā (angļu vai vācu) vismaz optimālajā līmenī, matemātikā (vismaz optimālajā līmenī) un divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī), kurus skolēns pats ir izvēlējies.

          

Izvērtējot skolēnu aptaujas rezultātus, Daugavpils Centra vidusskola 2020./2021.m.g. plāno piedāvāt 3 izvēļu grozus jeb kursu komplektus:

1) Inženierzinātnes, uzņēmējdarbība;

2) Matemātika un IKT.

3) Sociālās zinātnes un valodas

     Katrā grozā jeb kursu komplektā ir divi padziļināto kursu varianti, skolēns izvēlas sev piemēroto.

 

Kursu komplektus (izvēļu grozus) skatīt šeit