Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

ESF IKVD

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

PuMPuRS - 2019. / 2020. mācību gads.

2018. gada 01. oktobrī Eiropas Sociālā fonda Nr. 8. 3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PuMPuRS sāk jauno 2019. /2020. mācību gadu.

Mūsu skola jau otro mācību gadu piedalās projektā. Šobrīd projektā ir iesaistīti 5 skolēni: 2 skolēni no 9. klases un 3 skolēni no 5. klases.

Šogad Daugavpils pilsētas Dome piedāvā projekta dalībniekiem lielisku iespēju pilsētas jauniešu aktivitātēs: rokdarbu, fotomākslas un attīstošo spēļu klubā.

Izglītojamie saņem papildu individuālās konsultācijas. Vairāki pedagogi sniedz konsultācijas matemātikā, dzimtajā valodā, latviešu valodā, angļu valodā, fizikā. Otrs biežāk izmantotais atbalsta veids ir sociālā pedagoga konsultācijas (īpaši 9.klases izglītojamiem ).

Katram izglītojamam sagatavoti individuāla atbalsta pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivāciju.

Pedagogi atzīst, ka daudziem izglītojamiem jau ir novērotas pozitīvas izmaiņas, samazinājies zemu vērtējumu skaits.

2019./2020. mācību gada 1. semestra beigās notiks komandas sapulce (pedagogi, sociālais pedagogs, direktora vietniece), kurā tiks analizēti izglītojamo rezultāti. Tikai strādājot komandā, mēs varam sniegt atbalstu un veidot labvēlīgu vidi katram projekta dalībniekam!

191218 pfr

 

Projekts palīdz mainīt attieksmi pret sevi

2018./2019.mācību gadā, Daugavpils Centra vidusskolas 5.-9.klašu izglītojamie tika iesaistīti   (septiņi izglītojamie) Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un saņēma atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.

Mācību gada laikā izglītojamie saņēma papildu konsultācijas mācību priekšmetos – latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, matemātikā, bioloģijā, fizikā, Latvijas vēsturē; apmeklēja sociālā pedagoga konsultācijas. Izglītojamie un viņu vecāki vērtē pirmos rezultātus labi, sevišķi 9. klases izglītojamie, kuri ieguva pamatizglītību.   Projekta gaitā mainījās izglītojamo attieksme pret mācībām, pret skolu un galvenais pret sevi.

Paldies projekta PuMPuRs iesaistītajai komandai par darbu, par atsaucību!

Materiālu sagatavoja Tatjana Grodska

Par projektu PuMPurs

Šajā mācību gadā mūsu skola sāk piedalīties projektā numurs: 8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Mūsu skolā projektā iesaistīti 8 skolēni. Viņi saņem sociālā pedagoga, priekšmetu skolotāju un klases audzinātāju konsultācijas.

pumpurs plakat